Tajemnica zawodowa w zawodzie księgowego

Kategoria: Blog

tajemnica

Księgowy to zawód wymagający zaufania ze strony klientów, którzy powierzają mu najważniejsze tajemnice swojej firmy. Dlatego też praca księgowego powinna opierać się na zbiorze określonych zasad, wartości i wzorów zachowania, których przestrzeganie zagwarantuje klientom bezpieczeństwo. Specjaliści od rachunkowości nie mają jednak ustawowo zagwarantowanego prawa do tajemnicy zawodowej, a zasady etyki księgowego stanowią jedynie nieformalny kodeks respektowany wewnątrz branży.

Czym jest Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości?

Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości został opracowany przez Komisję Etyki Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zawiera zbiór zasad i wartości profesjonalnych, etycznych i moralnych, jakie powinny cechować osoby zawodowo zajmujące się szeroko rozumianą rachunkowością, a także postaw i zachowań oczekiwanych przez klientów czy kontrahentów, które mają na celu zapewnienie jak największej ochrony ich interesów.

Zasady etyki księgowego

Księgowi działają w interesie swoich klientów, dlatego też powinni przestrzegać pewnych zasad, do których zalicza się:
zasadę uczciwości – księgowy ma obowiązek postępowania w sposób otwarty i uczciwy, nie może zatajać „niewygodnych” informacji nie tylko przed swoim klientem, ale także przed organami państwowymi, np. urzędem skarbowym;
zasadę obiektywizmu – księgowy powinien być bezstronny i sprawiedliwy. Ma obowiązek działać na korzyść klienta, ale w taki sposób, by nie naruszać przepisów prawa;
zasadę staranności – księgowy powinien świadczyć usługi księgowe w sposób fachowy i rzeczowy oraz z zachowaniem należytej staranności. Ponadto ma obowiązek ciągłego poszerzania wiedzy zawodowej oraz umiejętności na poziomie zapewniającym klientom obsługę w zgodzie z aktualnymi przepisami;
zasadę zachowania tajemnicy informacji – księgowy mający do czynienia z poufnymi danymi oraz danymi wrażliwymi klienta oraz jego kontrahentów, ma bezwzględny obowiązek do zachowania poufności informacji. Nie powinien przekazywać uzyskanych informacji osobom trzecim ani wykorzystywać ich do własnych celów;
zasadę profesjonalnego zachowania – księgowy powinien działać w sposób zgodny z wymogami, które utrzymują dobrą reputację zawodu. Ponadto powinien sumiennie wykonywać powierzone mu zadania, wykorzystując przy tym posiadaną wiedzę i doświadczenie.