Biała lista podatników VAT – co to takiego?

Kategoria: Blog

dokument

Biała lista podatników, zwana inaczej wykazem podatników VAT, to baza danych zawierająca informacje o przedsiębiorcach, którzy są podatnikami VAT. Jest ona ogólnodostępna i darmowa. Czemu służyło stworzenie takiej bazy?

Biała lista podatników została utworzona w 2019 roku. Zawiera ona wykaz podmiotów (a także najważniejszych informacji o nich), które zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT albo zostały przez niego wykreśleni lub przywróceni do rejestru VAT. Z bazy korzystają głównie przedsiębiorcy, którzy chcą sprawdzić informacje na temat swoich kontrahentów. Przy jej pomocy można zweryfikować status przedsiębiorców do 5 lat wstecz. Biała lista jest dostępna w Internecie: na stronach Ministerstwa Finansów oraz CEIDG. Dzięki tak łatwej dostępności online możliwe jest niezwykle szybkie sprawdzenie wiarygodności kontrahenta oraz potwierdzenie numeru jego aktualnego rachunku bankowego.

Jakie informacje można znaleźć na białej liście podatników?

W bazie danych można znaleźć nazwę firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer identyfikacyjny, status podmiotu (nie zarejestrowano lub wykreślono, oznaczono jako „podatnik VAT czynny” lub „podatnik VAT zwolniony”). Dodatkowo na białej liście można znaleźć:

  • numer REGON;
  • numer KRS;
  • adres siedziby;
  • adres prowadzenia działalności lub zamieszkania;
  • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej;
  • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej;
  • imię i nazwisko lub firmę wspólnika wraz z numerem identyfikacji podatkowej;
  • daty rejestracji, odmowy rejestracji lub wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia do rejestru jako podatnik VAT (a także podstawę prawną tych działań);
  • numery rachunków rozliczeniowych (firmowych) lub imiennych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym, potwierdzonych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR).