Do czego jest nam potrzebny PIT?

Kategoria: Blog

podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT to skrót pochodzący od angielskiego określenia: Personal Income Tax, czyli indywidualny podatek dochodowy od osób fizycznych. W ten sam sposób nazywamy w Polsce składane przez nas co roku deklaracje rozliczeniowe. Podatek ten obejmuje dochody, które uzyskują osoby fizyczne. Są to wynagrodzenia ze stosunku pracy, emerytury, renty, wszelkich zasiłków oraz przychody z prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wykonywania wolnego zawodu, działalności twórczej, naukowej, oświatowej, artystycznej, literackiej czy publicystycznej. Co roku miliony Polaków musi udać się do urzędów skarbowych i złożyć tam odpowiednią deklarację PIT, w której rozlicza się z przychodów, od których państwo odciąga podatki. Obowiązkiem samodzielnego rozliczenia podatkowego objęci są wszyscy obywatele, którzy ukończyli 18 rok życia i rozpoczęli pracę i życie na własny rachunek.

Czym są dochody?

Dochód w świetle przepisów podatkowych jest rozumiany jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. Wyjątkiem są przychody zaliczane do grupy zwolnień przedmiotowych. Oprócz zwolnień część dochodów (pochodząca np. ze sprzedaży nieruchomości) jest opodatkowana oddzielnie. Takie dochody nie są wliczane do ogólnego dochodu i zazwyczaj są opodatkowane w formie ryczałtu.

Czym jest podatek dochodowy?

Podatek dochodowy, który regularnie rozliczamy w rocznych rozliczeniach PIT jest zależny od rodzaju przychodów i sposobu ich rozliczania. Podatek od dochodów ze stosunku pracy jest potrącany przez płatnika, czyli pracodawcę podczas roku podatkowego w formie zaliczek. Podatek od alimentów jest opłacany bezpośrednio przed podatnika przy okazji rocznego rozliczenia.

Czym jest iloraz małżeński?

Wyjątkową grupą podatników są małżonkowie. W naszym kraju mogą się oni rozliczać wspólnie, jeżeli przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim, wspólności majątkowej, wspólnie i w terminie złożyli wniosek o łączne opodatkowanie oraz żaden z nich nie korzysta jednocześnie z opodatkowania na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów. Takie opodatkowanie następuje za pośrednictwem tzw. ilorazu małżeńskiego.

Kumulowanie dochodów współmałżonków to sumowanie dochodów dwóch osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, a następnie dzielenie tej sumy na pół. Podatek jest w tym wypadku obliczany od połowy ich dochodów i mnożony przez dwa.