Jak rozliczać składki ZUS za pracownika na urlopie wychowawczym?

Kategoria: Blog

Pracodawca zatrudniający pracownika, który przebywa na urlopie wychowawczym, ma obowiązek składać za niego dokumenty rozliczeniowe. Obejmują one składki i podstawy ich wymiaru. Jak rozliczać składki ZUS pracownika na urlopie wychowawczym?

Sposób rozliczania składek rentowych i emerytalnych pracownika na urlopie wychowawczym

Wszystkie osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Aby nie tylko prawidłowo rozliczać składki pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, ale zachować całkowitą zgodność materialną i formalną kadr i płac warto, żeby obsługa kadrowa prowadzona była przez doświadczone biuro rachunkowe.

Jakie składki rentowe i emerytalne obowiązują wobec pracowników na urlopie wychowawczym?

Zgodnie z art. 18 ust. 5b ustawy – System ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, zależnej od ustawy budżetowej przyjętej na dany rok kalendarzowy. Składka taka obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Należy przy tym pamiętać, że jednocześnie podstawa wymiaru składek ZUS osób przebywających na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.