Co musi uwzględniać lista płac?

Kategoria: Blog

umowa

Lista płac to dokument, który potwierdza naliczanie wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Możliwość jej sporządzania leży po stronie pracodawcy. Najczęściej lista przygotowywana jest przez wyznaczonych do tego pracowników z działu księgowego lub też przez biuro księgowe współpracujące z daną firmą.

Czy istnieje konieczność sporządzania listy płac?

Lista płac to powszechny dokument księgowy, który reguluje kwestię comiesięcznych wynagrodzeń pracowników. Z prawnego punktu widzenia nie ma obowiązku sporządzania takiego dokumenty, ponieważ nie regulują tego żadne przepisy. W praktyce jednak większość firm prowadzi listę płac w swojej ewidencji.

Listy płac powinny być tworzone wyłącznie dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, nie zaś dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Zleceniodawcom i wykonawcom wystawiane są rachunki, które stanowią podstawę do wypłat wynagrodzenia.

W jaki sposób sporządzana jest lista płac?

Pracodawca może naliczać wynagrodzenie dla zatrudnionych pracowników adekwatnie do danych dotyczących czasu pracy w danym miesiącu, jak i wartości pensji czy innych dodatków. Lista płac sporządzana jest więc na podstawie:

 • ewidencji czasu pracy i list obecności
 • aktualnej umowy o pracę
 • informacji o przyznaniu dodatkowych składników do wynagrodzenia

Jak już zostało wspomniane, lista płac nie jest regulowana przez żadne przepisy, stąd też nie ma jednej unormowanej formy tego dokumentu. Standardowo jednak składa się z następujących elementów:

 • nazwa pracodawcy
 • oznaczenie lub nazwa listy płac
 • okres, którego dotyczy
 • data sporządzenia listy płac
 • data wypłaty wynagrodzeń
 • imiona i nazwiska pracowników
 • wszystkie składniki wynagrodzeń, czyli:

– wynagrodzenie zasadnicze

– dodatki do wynagrodzenia – premie, prowizje, inne naliczenia

– podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

– składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika i pracodawcę

koszty uzyskania przychodu

– podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

– kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne – wyliczonej i odliczonej od podatku dochodowego

– podstawę naliczania podatku dochodowego

– kwotę wolną od podatku

– naliczoną i należną zaliczkę na podatek

– potrącenia – komornicze, alimentacyjne, z tytułu ubezpieczenia grupowego

– wynagrodzenie netto do wypłaty

 • podpisy osoby sporządzającej i akceptującej listę płac
 • podpisy pracowników w przypadku wypłaty wynagrodzenia gotówką