Umowa o pracę a inne formy zatrudnienia

Kategoria: Blog

umowa

Umowa o pracę to nie jedyna forma zatrudnienia pracowników w naszym kraju, chociaż tylko ona jest regulowana przez Kodeks pracy. Do innych form zatrudnienia pracowników zaliczamy m.in. samozatrudnienie, pracę za pośrednictwem agencji pracy i pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Samozatrudnienie

Samozatrudnienie to świadczenie usług na rzecz zatrudniającego przez samodzielny podmiot gospodarczy. Podmiotem gospodarczym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub wykonująca wolny zawód. Jednocześnie osoba ta nie może zatrudniać innych osób w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

W większości przypadków samozatrudnienie jest korzystniejsze dla pracodawcy niż np. umowa o pracę, ponieważ daje możliwość rozliczania uzyskanych dochodów według 19% liniowej składki podatkowej.

Praca za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej

Dla pracowników tymczasowych pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej. Z usług agencji mogą skorzystać firmy, które potrzebują pracowników do realizacji prac sezonowych. Można więc stwierdzić, iż agencja pracy niejako “wynajmuje” swoich pracowników, pobierając za to ustaloną prowizję. Pracodawca korzystający z pracy pracownika tymczasowego nie zawiera z nim umowy, podpisuje jedynie stosowny kontrakt z agencją. W dokumencie tym opisany jest rodzaj i miejsce pracy pracownika, wymagane kwalifikacje, przewidywany czas wykonywania pracy tymczasowej, wymiar czasu pracy itd.

Praca na podstawie umowy cywilnoprawnej

Do umów cywilnoprawnych zaliczamy przede wszystkim: umowę o dzieło, umowę zlecenie, umowę o świadczenie usług, umowę agencyjną. Umowa cywilnoprawna charakteryzuje się tym, że zleceniodawca nie ingeruje w proces realizacji pracy przez zleceniobiorcę. Zadanie nie jest wykonywane pod jego kierownictwem, zatem też nie musi on ponosić żadnych kosztów wyposażenia, ani też nie jest objęty ryzykiem niewykonania zadania przez zleceniodawcę. Do umów cywilnoprawnych możemy zaliczyć też kontrakt menadżerski, czyli umowę o zarządzanie podmiotem gospodarczym.

W każdym z przypadków przedsiębiorca może poprosić biuro księgowe o wskazanie optymalnej formy zawarcia umowy z pracownikiem.