Jak przygotować świadectwo pracy?

Kategoria: Blog

jak przygotować świadectwo pracy

Świadectwo pracy to ważny dokument, który z jednej strony reguluje sytuację prawną pracownika u byłego pracodawcy, z drugiej strony dostarcza nowemu pracodawcy niezbędnych informacji o poprzedniej sytuacji zawodowej pracownika.

Forma świadectwa pracy

Wystawienie świadectwa pracy należy do obowiązków pracodawcy. Najczęściej jednak zajmują się tym wyznaczeni pracownicy np. z działu kadr lub księgowości lub też współpracujące z daną firmą biuro księgowe w Warszawie.

Trzeba pamiętać, że jest to dokument formalny i nie ma w nim miejsca na osobistą ocenę pracownika. Dokument musi być sporządzony w ściśle określonej formie, co jest regulowane przepisami prawa pracy. Pracodawca, ani też nikt inny w jego imieniu, nie może decydować o treści takiego dokumentu.

Świadectwo pracy musi zawierać pewne określone elementy, tj. fakty dotyczące przebiegu zatrudnienia pracownika. Na żądanie pracownika pracodawca może też umieścić informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia czy uzyskanych kwalifikacjach.

Informacje, które powinny znaleźć się w świadectwie pracy

Świadectwo pracy musi zawierać informacje, które niezbędne są do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi, takich jak:

 • wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy
 • podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
 • liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy
 • wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy
 • należność ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych
 • okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanie urlopu wychowawczego
 • łączna liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia – zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy
 • wykorzystanie w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy
 • okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy
 • okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych
 • okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
 • okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty
 • dane, które są zamieszczane na żądanie pracownika