Jak określić zasady polityki rachunkowości w firmie?

Kategoria: Blog

dokumenty rachunkowe

Obowiązki wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej nie ograniczają się jedynie do konieczności księgowania zdarzeń gospodarczych oraz obsługi podatków, płac i spraw kadrowych, ale obejmują również zadania, które nie zawsze są dobrze znane przedsiębiorcom, dlatego lepiej, by zdecydowali się oni na korzystanie z usług wyspecjalizowanego w tym obszarze podmiotu np. biura Rachunkowego ABACUS. Dobrym przykładem może tu być konieczność sformułowania polityki rachunkowości, której brak jest zagrożony karą grzywny, a także pozbawienia wolności do lat dwóch.

Czym jest polityka rachunkowości?

Polityka rachunkowości przedsiębiorstwa to dokument, który powinien opisywać przyjęte zasady rachunkowości. Będą to informacje określające rok obrotowy i poszczególne okresy sprawozdawcze, a także metody wyceny aktywów i pasywów firmy, jak też sposoby ustalania wyniku finansowego. W ramach opracowania należy wskazać szczegóły dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym np. opis zakładowego planu kont oraz używanego systemu informatycznego, a także rozwiązania służące ochronie danych. W dokumentacji muszą być uwzględnione wszystkie obszary, w których rodzaj podejmowanych działań i procedur jest na mocy przepisów uzależniony od woli objętego nimi podmiotu.

Kto odpowiada za przygotowanie zasad rachunkowości?

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości za sporządzenie polityki rachunkowości odpowiada kierownik danej jednostki. W przypadku spółek prawa kapitałowych będą to członkowie zarządu, a w spółkach osobowych ich wspólnicy, natomiast gdy chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą, będzie to sam przedsiębiorca. Zgodnie z przepisami zadanie to można powierzyć podmiotowi, który usługowo prowadzi księgi rachunkowe. Konieczne będzie jednak formalne zatwierdzenie zasad.