Jak zrobić bilans i rachunek zysków i strat?

Kategoria: Blog

świnka skarbonka

Umiejętne zarządzanie finansami to podstawa prowadzenia własnej firmy. Zarówno bilans, jak i rachunek zysków i strat dostarczają niezwykle cennych informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W jaki sposób przygotować te dokumenty? Oto kilka wskazówek.

Czym jest bilans, a czym rachunek zysków i strat?

Zarówno bilans, jak i rachunek zysków i strat stanowią jedne z najważniejszych elementów każdego sprawozdania finansowego. Umożliwiają ocenę sytuacji finansowej firmy. Obowiązek przygotowania takiego dokumentu spoczywa na m.in. spółkach osobowych i kapitałowych, jednostkach zobligowanych do prowadzenia pełnej rachunkowości.

Rachunek zysków i strat prezentuje przychody, koszty i zyski przedsiębiorstwa w określonym czasie – ustawowo przedstawia wynik finansowy działalności za rok obrotowy, jednak rachunek przygotowany do własnych celów może obejmować inny okres. W bilansie uwzględnia się natomiast aktywa, pasywa i kapitał własny – wykazuje się, co jest własnością przedsiębiorstwa i jak zostało to pozyskane.

Metody przygotowania bilansu i rachunku zysków i strat

Stosuje się dwie formy sporządzania rachunku zysków i strat. W wariancie kalkulacyjnym koszty wytworzenia ustala się na podstawie kosztu wynikającego ze sprzedaży produktów. Dodatkowo dolicza się koszty sprzedaży (związane np. z transportem i dystrybucją) oraz koszty ogólnego zarządu (opłacenia i administracji podmiotu gospodarczego).

Druga możliwość to przygotowanie rachunku zysków i strat zgodnie z wariantem porównawczym, który zakłada rodzajowy układ kosztów. W tym przypadku wyróżnia się różne rodzaje kont, uwzględniając m.in. koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, podatków i opłat, koszty poniesione w związku z zużyciem energii i materiałów oraz przychody netto.