Limity decydujące o prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Co trzeba wiedzieć?

Kategoria: Blog

prowadzenie księgi rachunkowej

Do prowadzenie ksiąg handlowych zobowiązane są przede wszystkim duże firmy oraz takie, które osiągają wysokie przychody. Jakie limity ustalono dla 2024 roku i z czym właściwie wiąże się pełna rachunkowość? Zapraszamy do lektury artykułu.

Kiedy trzeba prowadzić księgi handlowe?

Niezależnie od przychodu obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych spoczywa na spółkach akcyjnych, spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkach komandytowych oraz spółkach komandytowo-akcyjnych. Zobligowani do rozliczania się w formie pełnej rachunkowości są również przedsiębiorcy, których przychody netto w danym roku podatkowym przekroczyły równowartość 2 000 000 euro w przeliczeniu na polską walutę według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski.

Ogłoszony w październiku 2023 roku limit decydujący o prowadzeniu ksiąg handlowych w 2024 roku to 9 218 200 zł (kurs euro wynosił 4,6091 zł). Oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy osiągnęli taką kwotę przychodów, muszą prowadzić ewidencję swoich operacji gospodarczych właśnie w formie ksiąg handlowych.

Na czym polega prowadzenie ksiąg handlowych?

Aby prawidłowo prowadzić księgi handlowe, niezbędna jest specjalistyczna wiedza, w tym znajomość obowiązujących przepisów. Pełna rachunkowość to bowiem forma rozliczania działalności gospodarczej o wysokim stopniu sformalizowania.

Pięć głównych elementów ksiąg handlowych to: dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, inwentarz. Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych oznacza m.in. konieczność ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym, dokonywanie wyceny aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych.