Kiedy nie można opłacać ryczałtu ewidencjonowanego?

Kategoria: Blog

kalkulator

Ryczałt ewidencjonowany to prosta forma opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu, bez pomniejszania go o koszty. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy przedsiębiorca może korzystać z tej formy opodatkowania. 

Ryczałt ewidencjonowany – podstawowe zasady

Do korzystania z podatku ryczałtowego są uprawnione osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki osobowej, pod warunkiem że przychody z wykonywanej działalności nie przekraczają 250 000 euro w danym roku podatkowym.

By rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego od początku, podatnik musi złożyć pisemne oświadczenie właściwemu dla miejsca zamieszkania naczelnikowi urzędu skarbowego. Należy to zrobić do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W przypadku gdy podatnik prowadzi już działalność gospodarczą i chce zmienić formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany, powinien złożyć zawiadomienie do urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia. Jeśli działalność jest prowadzona w formie spółki, pisemne oświadczenie powinni złożyć wszyscy wspólnicy – każdy w urzędzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Ryczałt ewidencjonowany – wykluczenia

Z opodatkowania w formie ryczałtu nie mogą korzystać podatnicy, którzy:

  • opłacają podatek w formie karty podatkowej;
  • korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy odrębnych przepisów;
  • zmieniają działalność: z samodzielnej na prowadzoną wspólnie z małżonkiem; ze spółki z małżonkiem na prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków; z prowadzonej samodzielnie przez małżonka na prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka;
  • osiągają przychody z tytułu: prowadzenia aptek; działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw oraz kupna i sprzedaży wartości dewizowych; działalności handlowej częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych; wytwarzania wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.