Z jakich elementów powinna się składać księga przychodów i rozchodów?

Kategoria: Blog

księga przychodów

Prowadzenie firmy wiąże się z obowiązkiem ewidencjonowania wydatków oraz przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu służy m.in. KPiR, czyli księga przychodów i rozchodów.

Co to jest księga przychodów i rozchodów?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to prosta ewidencja, w której zapisuje się zdarzenia gospodarcze następujące w firmie, np. przychody ze sprzedaży towarów czy wydatki poniesione na zakup sprzętu.

Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zobowiązane są:
• osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy;
• spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Z czego składa się księga przychodów i rozchodów?

Zgodnie z obowiązującym wzorem księga przychodów i rozchodów powinna zawierać 16 kolumn:

 1. numer porządkowy;
 2. data poniesienia wydatku lub uzyskania przychodu;
 3. numer dokumentu, np. faktury lub rachunku;
 4. nazwa kontrahenta;
 5. adres kontrahenta;
 6. rodzaj przychodu lub wydatku;
 7. dane dotyczące przychodów ze sprzedaży towarów i usług;
 8. pozostałe przychody, jak np. wynagrodzenia przedsiębiorcy, odpłatne zbycie składników majątku;
 9. zawiera sumę przychodów z kolumn 7 i 8;
 10. wartość zakupionych towarów i usług według cen zakupu;
 11. koszty uboczne w związku z zakupem towarów, np. koszty transportu, załadunku czy ubezpieczenia towaru w drodze;
 12. wynagrodzenia brutto wypłacane pracownikom, również te wynikające z umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
 13. pozostałe koszty nieuwzględnione w kolumnach 10-12, np. czynsz za lokal, opłaty za wodę czy gaz, zakup paliwa, składki na ubezpieczenia pracowników;
 14. suma kosztów wskazanych w kolumnach 12 i 13;
 15. kolumna wolna, można tu wpisywać zdarzenia gospodarcze niewymienione we wcześniejszych kolumnach;
 16. komentarze i uwagi.