Rola i znaczenie kapitału zapasowego w firmie

Kategoria: Blog

kapitał zapasowy w firmie

Kwestie związane z funkcjonowaniem firmy istniejącej jako podmiot prawa handlowego są skomplikowane, zarówno jeżeli chodzi o zarządzanie tak złożoną strukturą, jak i wypełnianie obowiązków formalnych, w tym prowadzenie księgowości. W Warszawie pomocą w obsłudze spółek w zakresie rachunkowości zajmuje się firma Abacus. Dzięki wsparciu łatwiejsze będzie prowadzenie spraw firmy oraz zadośćuczynienie istniejącym powinnościom. Dobrym przykładem mogą być regulacje związane z tworzeniem kapitału zapasowego, który jest obowiązkowy w przypadku spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej, lecz może być utworzony także w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Czym jest kapitał zapasowy?

Prowadzenie biznesu nie zawsze oznacza osiąganie zysków. W niesprzyjających okolicznościach w spółce mogą również pojawić się straty, które muszą zostać sfinansowane. Rozwiązaniem jest wymagane przez obowiązujące przepisy tworzenie kapitału zapasowego. Jest on budowany do poziomu 1/3 kapitału zakładowego i powstaje przez odpisywanie na jego poczet co najmniej 8% rocznego zysku. Zasilają go również nadwyżki pochodzące z akcji sprzedanych powyżej ich wartości nominalnej po odjęciu kosztów ich wyemitowania, a także dopłaty wnoszone przez akcjonariuszy otrzymujących szczególne uprawnienia dla posiadanych akcji.

W jaki sposób można wykorzystać kapitał zapasowy?

Uruchomienie środków z kapitału zapasowego jest możliwe po decyzji walnego zgromadzenia wspólników, przy czym wartość odpowiadająca 1/3 kapitału zakładowego może być użyta wyłącznie w celu pokrycia strat wynikających ze sprawozdania finansowego. Jeżeli ich poziom jest wyższy, wspólnicy muszą na walnym zgromadzeniu podjąć decyzję w sprawie ich sfinansowania albo rozpoczęcia procesu likwidacji przedsiębiorstwa.