Jakich formalności podatkowych należy dopełnić przy zamykaniu firmy?

Kategoria: Blog

tabliczka z napisem zamknięte

Zależnie od formy, w której prowadzona była działalność gospodarcza, przedsiębiorca będzie miał różne obowiązki rozliczeniowe wiążące się z zakończeniem takiej działalności, czyli zamknięciem firmy. Każdy z nich będzie musiał jednak zakończyć prowadzoną dokumentację, w tym księgowość. Zapraszamy do lektury.

Jak zamknąć firmę i z czego się rozliczać? Kwestie podatkowe

Zgodnie z art. 26 Prawa przedsiębiorców, z chwilą wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie może wykonywać działalności gospodarczej. Aby zaś zostać wykreślonym z rejestru, należy złożyć wniosek o wykreślenie wraz z formularzem CEIDG-1.

Pierwszym istotnym obowiązkiem jest domknięcie wszelkiej prowadzonej dokumentacji. Przedsiębiorca musi dopilnować, aby księgowość obejmowała wszystkie zdarzenia gospodarcze, które nastąpiły aż do wykreślenia z rejestru. Biuro rachunkowe zawsze dopełnia wszystkich formalności, więc sprawy rachunkowe oraz kadry i płace przedsiębiorca polecił profesjonaliście, zasadniczo wystarczy, że poinformuje biuro rachunkowe o zakończeniu działalności.

Niemniej warto wskazać, że jeżeli przedsiębiorca odprowadzał podatek VAT, wyrejestrować się musi za pomocą formularza VAT-Z. Firma nie będzie już także płatnikiem składek do ZUS, więc także z tym urzędem należy dopełnić formalności – zgłosić formularz ZUS ZWUA i ZUS ZCNA, w razie potrzeby; jednocześnie Zakład sporządza formularz ZUS ZWPA, ale robi to z urzędu po tym, jak przedsiębiorca dostarczy wniosek o skreślenie do CEIDG.

Warto pamiętać, że obowiązki te nie istnieją w przypadku zawieszenia działalności. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.